Tượng Chúa, Tượng Đức Mẹ, Tượng Thánh, Tượng Thiên Thần Bằng Đá (52 Sản phẩm)

Tượng Chúa Cứu Thế Bằng Đá Trắng Tự Nhiên

Tượng Thánh An Tôn Bằng Đá

Tượng Thánh Giuse Bằng Đá

Tượng Thánh AnTon Quỳ Đá Trắng

Tượng Thánh AnTon Bằng Đá Trắng

Tượng Thánh Anton Cao 2m5 Đá Trắng

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Đá Trắng 1m2

Tượng Thiên Thần Nằm Ngủ Đá Trắng Tự Nhiên

Tượng Thánh AnTon Bằng Đá

Tượng Thánh Anton Bằng Đá Tự Nhiên

Tượng Chúa Thương Xót Bằng Đá Trắng

Tượng Thiên Thần Thiếu Nữ Đá Trắng