Thế giới tượng đá

Tượng Thánh Nữ Bernadette Đá Trắng

Tượng Bà Thánh Mackillop Đá Điêu Khắc

Tượng Thánh Joseph Bằng Đá Nguyên Khối

Tượng Thánh Giuse Thợ Bằng Đá

Tượng Thánh Nữ Mackillop Bằng Đá

Tượng Đá Thánh Nữ Bernadette

Tượng Thánh Pedro Bằng Đá Tự Nhiên

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Bằng Đá Trắng

Tượng Đá Thánh AnTon

Tượng Christ the King Bằng Đá Tự Nhiên

Tượng Đức Mẹ Sầu Bi Bằng Đá Tự Nhiên

Tượng Đức Mẹ Fatima Đá Điêu Khắc