Thế giới tượng đá

Nhà Thờ Our Lady of Lourdes

Nhà Thờ Good Shepherd Church

Khách Hàng Cá Nhân California

Nhà Thờ Good Shepherd Church Etd

Khách Hàng Cá Nhân Campuchia

Trường Immaculate Heart of Mary Catholic Primary

Chùa Thái Buddhavihara

Nhà Thờ St. Joseph Catholic