Thế Giới Tượng Đá

Nhà Chú Vinh New Orleans

Biệt Thự Seattle USA

Biệt Thự Avenue Du Maréchal Lefevre

Nhà Thờ Our Lady of Hope

St. Joseph Catholic Church

Nhà Thờ Our Lady of Lourdes

Nhà Thờ Good Shepherd Church

Khách Hàng Cá Nhân California

Nhà Thờ Good Shepherd Church Etd

Khách Hàng Cá Nhân Campuchia

Trường Immaculate Heart of Mary Catholic Primary

Chùa Thái Buddhavihara